Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach

Najważniejsze zmiany:

 • dodanie obowiązku rejestracji w BDO wytwórców odpadów innych niż zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów – z dniem utworzenia rejestru
 • wprowadzenie nowej sprawozdawczości dla odbierających, zbierających i przetwarzających odpady komunalne, w tym wprowadzenie wzoru nowej karty przekazania od 2019 r.
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdań w systemie teleinformatycznym umożliwiającym podpisanie dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego  albo ePUAP – od 2020 r.
 • karta ewidencji odpadów dodatkowo będzie zawierała datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia transportu, karta odpadów będzie wypełniana w systemie teleinformatycznym przez każdego posiadacza (wytwórcę, transportującego, zbierającego, przetwarzającego) – od 2020 r.
 • sprawozdania za lata 2017-2018 wykonywane są z zastosowaniem przepisów  dotychczasowych
 • do 31 grudnia 2019 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe
 • termin do utworzenia BDO pozostał do 24 stycznia 2018 r.
 • od 24 stycznia 2018 r. Marszałkowie powinni rozpocząć wpisywanie podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ukazało się rozporządzenia w sprawie wzoru formularza rejestrowego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2458

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002422

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Najważniejsze warunki:

 • odpady medyczne zakaźne zbiera się do worków koloru czerwonego
 • odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne zbiera się do jednorazowych worków koloru żółtego
 • odpady medyczne inne niż niebezpieczne zbiera się do jednorazowych worków
  o kolorze innym niż czerwony i żółty
 • odpady medyczne o ostrych końcach zbiera się do jednorazowych sztywnych pojemników
 • pojemniki i worki podlegają specjalnemu oznakowaniu
 • odpady medyczne mogą być magazynowane w pomieszczeniach, stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, które spełniają odpowiednie wymagania
 • określono czas magazynowania poszczególnych rodzajów  odpadów medycznych oraz temperaturę w jakiej odpady te mogą być magazynowane
 • określono szczegółowy sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi podczas świadczenia  usług medycznych u pacjenta w domu
 • wprowadzono obowiązek transportu odpadów „wysoce zakaźnych” zgodnie przepisami ADR
 • wprowadzono obowiązek posiadania przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz prowadzące badania szczegółowej procedury postępowania z odpadami medycznymi

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

Sejm przyjął nową ustawę Prawo wodne

Najważniejsze zmiany:

 • Powołanie jednego podmiotu odpowiedzialnegoza gospodarowanie wodami – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Kompetencje RZGW przejmuje Wojewoda
 • Wprowadzenie nowych opłat stałych i zmiennych m. in. za pobór wód
  i odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, która płacona będzie w czterech ratach
 • Możliwość legalizacji urządzeń wodnych- opłata legalizacyjna 5 tys zł.
 • Wprowadzenie katalogu decyzji przed którymi trzeba uzyskać zgodę wodnoprawną
 • Opłaty podwyższone nawet 500% za brak pozwolenia wodno – prawnego lub naruszania warunków takiego pozwolenia
 • Wprowadzenie obowiązku zainstalowania odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz wykonywanie cyklicznych badań m.in. za pobór wody
  i odprowadzanie ścieków
 • Zmiany w kompetencji przywydawaniu pozwoleń wodno – prawnych
  i przyjmowaniu zgłoszeń

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1529_u/$file/1529_u.pdf

Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych

Najważniejsze zmiany

 • Zmiana definicji marszałka, która ma wskazać że organem właściwym do kontroli przedsiębiorcy prowadzącego odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych jest marszałek właściwy ze względu na miejsce prowadzenia odzysku/recyklingu
 • Wprowadzenie obowiązkowej opłaty recyklingowej za lekkie torby plastikowe
 • Zniesie opłat na konto NFOŚ za kampanie edukacyjne i przeniesienie ich na rzecz marszałka
 • Zmiana w zakresie rozliczania za osiągnięte poziomy odzysku odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy wprowadzili opakowania na rynek oraz w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy nie wprowadzili na rynek opakowań
 • Wprowadzenie kar dla prowadzących odzysk i/lub recykling odpadów opakowaniowychw przypadku wykazania przez audyt nieprawidłowości oraz w przypadku braku takiego audytu
 • Do rozliczeń dodano opakowania z metali

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290004/12379574/dokument298205.pdf

 

Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska

Najważniejsze zmiany

 • Konieczność zmiany standardów emisyjnych w związku z dyrektywą 2015/2193 z 25 listopada 2015.
 • Do zgłoszeń instalacji i wniosków o wydanie pozwoleń pojawią się nowe wymagania
 • Wszystkie informacje dotyczące średnich źródeł spalania paliw będą umieszczane w bazie którą będzie prowadziło KOBIZE. Nowe źródła będą zgłaszane przez organy – na bieżąco (po przyjęciu zgłoszenia lub wydaniu pozwolenia). Natomiast informacje dot. źródeł istniejących, organy muszą przesłać do KOBIZE w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
 • Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla wszystkich średnich źródeł spalania

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12294816/12412295/12412296/dokument297026.pdf

Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt zmiany ustawy o odpadach

Najważniejsze zmiany

 • Zmiana definicji odpadów niebezpiecznych
 • Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie elektronicznym przy wykorzystaniu e-puapu i BDO
 • Karty przekazania odpadów generowane za pośrednictwem BDO
 • Każda przesyłka odpadów przekazywana z kartą przekazania
 • Przedłużenie do 1 stycznia 2019 r. utworzenie BDO

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292406/12393238/12393239/dokument297377.pdf