Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach. Ustawa zmienia w sposób bardzo znaczący dotychczas wydawane decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ustawa zacznie obowiązywać od 3 września 2018 r.

Najważniejsze zmiany:

 • magazynowanie odpadów może odbywać się w danym czasie w ilości nie przekraczającej całkowitej ilości jaka może być magazynowana na terenie prowadzonej działalności
 • konieczność zainstalowania w miejscu zbierania odpadów, systemu rejestrującego przez całą dobę miejsce prowadzonej działalności,
 • w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy przetwarzający i zbierający odpady posiadający zezwolenia na prowadzenie tej działalności obowiązani są do złożenia wniosku o zmianę posiadanych zezwoleń i dostosowania się do wymogów wprowadzonych ustawą
 • do wniosku o zmianę oraz do nowych wniosków dodatkowo należy dołączyć:

– informacje o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Organ określa w drodze postanowienia formę i zabezpieczenie roszczeń

– zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko ochronie środowiska lub określone w art. 163 §1, 164 lub 168  ustawie Kodeks karny

– zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w ustawie  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

– oświadczenie o niekaralności osób  za wykroczenia określone w art. 175, 183,189 ust. 2 pkt 6, 191 ustawy o odpadach

– oświadczenie, że w przeciągu ostatnich 10 lat nie wydano decyzji  o cofnięciu zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, zbieranie i przetwarzanie oraz pozwolenia uwzględniającego odpowiednio ww. zezwolenia oraz nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach

– operat przeciwpożarowy oraz postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w przypadku zbierania, przetwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych  lub pochodzących z odpadów komunalnych na terenie nie będącym własnością,  zbierającego umowę (zawartą w formie aktu notarialnego) użytkowania oraz dzierżawy, w którym ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca  oświadczają, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w ustawie „szkodowej” – nie dotyczy wniosku o zmianę zezwolenia

– decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile jest wymagana

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się również po:

– przedłożeniu operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz po przeprowadzeniu kontroli przez tą jednostkę

– zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko ochronie środowiska lub określone w art. 163 §1, 164 lub 168  ustawie Kodeks karny

 • zezwolenie oraz zmianę zezwolenia organ wydaje po przeprowadzeniu kontroli przez WIOŚ oraz Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kontrola WIOŚ przeprowadzana jest również w przypadku prowadzenia odzysku poza instalacjami i przygotowania do ponownego użycia
 • w przypadku złożenia wniosku o zmianę posiadanych zezwoleń, gdzie zmiana jest istotna organ wydaje tą zmianę po przeprowadzeniu kontroli przez WIOŚ oraz straży pożarnej
 • zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia powoduje wstrzymanie tej działalności przez WIOŚ na okres nie dłuższy niż jeden rok
 • w przypadku dwukrotnego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej przez WIOŚ za naruszenia posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie organ ten wstrzymuje w drodze decyzji działalność posiadacza odpadów. Na wniosek posiadacza WIOŚ może określić termin zaniechania naruszeń wstrzymując tym samym decyzję o zawieszeniu działalności
 • organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dla posiadaczy odpadów zbierających odpady w ilości powyżej 3 tys. Mg/ rok stał się Marszałek Województwa
 • znacznie wzrosły kary za brak zezwolenia (od 1 000 do 1 000 000) oraz za naruszenie jego warunków (od 1 000 do 1 000 000). Zostały wprowadzone znaczne kary dotyczące transportu odpadów (1 000 do 10 000)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001592

Do zmiany ustawy o odpadach przygotowywane są poniższe rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA S PRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

w sprawie sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *