OFERTA

Odpady 

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • prowadzenie kart przekazania odpadów
 • sprawozdania do urzędu marszałkowskiego
 • organizowanie gospodarki odpadami na ternie firm zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • poszukiwanie odbiorców odpadów posiadających wymagane przepisami prawa zezwolenia

 Powietrze

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwoleń
 • opłaty za korzystanie ze środowiska  z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza  w tym z procesów spalania w sinikach spalinowych
 • rejestracja i raportowanie KOBIZE

Woda i ścieki

 • pozwolenia wodno – prawne
 • opłaty za korzystanie ze środowiska za substancje wprowadzane w ściekachdo wód lub do ziemim.in. w tytułu poboru wody podziemnej, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych

Opakowania

 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresuopakowań wprowadzanych na rynek
 • Naliczanie opłat produktowych
 • Współpraca z organizacjami odzysku w imieniu klienta

Środowisko

 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Karty informacyjne
 • Doradztwo techniczne w zakresie ochrony środowiska w zakresie wprowadzanych rozwiązań projektowych

Kontrola

 • Reprezentowanie przedsiębiorcy wtrakcie kontroli przeprowadzanych przez organy ochrony środowiska
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi dla organów kontrolnych
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych

Pozostałe usługi doradcze

 • Stacje demontażu pojazdów
 • Gospodarka ZSEiE